A generic thing (something that doesn’t fit in the previous definitions.

Informationsteknik

Informationsteknik (IT) är ett samlingsbegrepp för de möjligheter som skapats genom framsteg inom datateknik och telekommunikation. IT-utbildning på högskolenivå, oftast till systemvetare, civil- eller högskoleingenjör, är numera ett vanligt inslag på tekniska högskolor, andra högskolor och universitet. Begreppet etablerades i branschen åren 1992-1994 som en reaktion på nya möjligheter att hantera kommunikation, bilder och ljud med dator.

Manager

En manager är i svenskt språkbruk i första hand en person som endast tar hand om ekonomin för exempelvis en artist eller ett företag. På engelska är manager ett betydligt bredare begrepp och kan även syfta på chefer på olika nivå och andra personer i ledande ställningar.

Digital data

Data i form av siffror eller motsvarande diskreta tillstånd är således digital. Begreppet har generaliserats så att även information uttryckt via någon annan begränsad mängd av diskreta symboler (exempelvis bokstäver) ofta beskrivs som digital, även om både diskret & symbolisk egentligen är mer korrekta termer. Allt från hieroglyfer eller notskrift till det logiska lagringsformatet på en CD-skiva eller en webbsida, är alltså digitalt i en sådan bemärkelse.

Internet

Internet är världens största datornätverk och ett system för enkel och effektiv kommunikation av text, ljud och bild. World Wide Web, e-post och fildelning är populära användningsområden för Internet. Det har gjort det möjligt att kommunicera världen över och har en stor betydelse för många människor.

Försäkringsbolag

Försäkringsbolag, bolag som tillhandahåller försäkringar. Idén med försäkringsbolag är att mot en avgift(en premie) ta över risken för en viss händelse, eller annorlunda uttryckt: mot förskottsbetalning gör bolaget ett villkorat åtagande om framtida utbetalning. Att utbetalningen är villkorad, innebär att det är endast om en ersättningsgill skada inträffar som bolaget ersätter den som har betalat in premier, det vill säga gör sin utbetalning.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård är de åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador, och omfattar därför såväl sjukvården och hälsovården.

Bolag

Denna artikel handlar om den allmänna betydelsen. Se också Bolag (olika betydelser). Inom juridiken är ett bolag ett samarbete som regleras av avtal mellan fysiska och/eller juridiska personer för ett gemensamt ändamål. Det är inte nödvändigt att driva ett bolag i någon särskild juridisk form utan i form av ett enkelt bolag. Ett exempel på detta är ett tipsbolag på arbetsplatsen. I dagligt tal är bolag det samma som företag.

Analys

En analys är det att dela upp till exempel ett problem i mindre delar och undersöka varje del för sig. Som en gren av matematiken, se matematisk analys. Inom litteratur finns det flera olika typer av analys-/tolkningsmodeller: Historisk inriktning – biografisk – psykoanalytisk – ideologikritisk Estetisk inriktning – nykritiken – dekonstruktion – intertextualitet Komparativ (jämförande) inriktning

Fordon

Ett fordon är ett hjälpmedel för frakt och transport till lands eller över is, eller på räls. Rent etymologiskt räknas även fartyg som fordon, liksom omvänt (källa SAOB). Se transportmedel för en mer heltäckande beskrivning. Skor, skidor, skridskor, rullskridskor och hästsadel räknas inte som fordon, trots att de är hjälpmedel för transport till lands eller frusen sjö. Häst jämställs med fordon, när den används för att rida på.

Data (representation)

Data kallas den tekniska representationen av information som lagras i filer på en dator. I filerna ligger informationen som en lång sekvens av bitar, vanligen organiserad i grupper (en. pattern) om åtta bitar. Det går vanligen inte att utläsa från bara bitsekvenserna vilken information som är lagrad i en fil. Denna måste åter uttolkas i sin kontext, vanligen samma kontext som genererat dem. Data i en textfil måste tolkas som text för att informationen som lagrats åter ska framkomma.